โปรดเกล้าฯ "สถาพร สถิตย์ปิยะรัตน์" พ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตำแหน่ง ระบุว่า ด้วยประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายสถาพร สถิตย์ปิยะรัตน์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วัน 1 ตุลาคม 2565 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

โปรดเกล้าฯผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯชัยภูมิพ้นตำแหน่ง เหตุประพฤติไม่เหมาะสมแก่การพิจารณาคดี

โปรดเกล้าฯ ข้าราชการตุลาการ พ้นจากตำแหน่ง 3 ราย

.

2022-11-26T04:48:05Z dg43tfdfdgfd