เช็ค TCAS 66 “คะแนนต่ำสุด-สูงสุด” ทุกคณะ

ย้อนดูข้อมูลสถิติ คะแนนสูงสุด ต่ำสุด TCAS ปี 66 รอบ Admission66 หลังประกาศผลสอบครั้งที่ 1 ในระบบไปเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 และประกาศผลสอบในระบบครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ฐานเศรษฐกิจ นำตัวอย่างผลคะแนนสูงสุด ต่ำสุด TCAS ปี 66 ของคณะต่างๆ จากมหาวิทยาลัย 5แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบผลคะแนนสูงสุด ต่ำสุด TCAS ปี 66 ครบทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย ได้ที่ลิงก์นี้ คลิกตรวจสอบผลคะแนน TCAS ปี 66 ครบทุกคณะ

ตัวอย่างผลคะแนนสูงสุด ต่ำสุด TCAS ปี 66 แบ่งตามมหาวิทยาลัย คละคณะ

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตหลัก 

รหัสหลักสูตร : 10010128901101A 

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต (เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์2) เอกนิเทศศาสตร์ 

รับ : 10

สมัคร : 1,133 

คะแนนต่ำสุด : 85.2664 

คะแนนสูงสุด : 93.2220

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตหลัก 

รหัสหลักสูตร : 10010127703701A 

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษมัธยมศึกษา 

รับ : 16

สมัคร : 1,288

คะแนนต่ำสุด : 82.3470 

คะแนนสูงสุด : 92.2220

3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตหลัก 

รหัสหลักสูตร : 10010126610801A

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต/หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (รูปแบบที่ 1)

รับ : 240 

สมัคร : 4,586

คะแนนต่ำสุด : 78.3664 

คะแนนสูงสุด : 92.5000

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

รหัสหลักสูตร : 10020104220201A 

คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

รับ : 28 

สมัคร : 3,352

คะแนนต่ำสุด : 81.9666 

คะแนนสูงสุด : 88.3916

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

รหัสหลักสูตร : 10020111902501A 

คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

รับ : 40 

สมัคร : 6,501 

คะแนนต่ำสุด : 81.1750 

คะแนนสูงสุด : 87.8749

6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น

รหัสหลักสูตร : 10030104302301A

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบ อัตโนมัติหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์) วิศวกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และ ปัญญาประดิษฐ์

รับ : 16

สมัคร : 168

คะแนนต่ำสุด : 36.3000

คะแนนสูงสุด : 47.5332

7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขตหลัก

รหัสหลักสูตร : 10040101620101A

คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ.การท่องเที่ยว

รับ : 30

สมัคร : 2,185

คะแนนต่ำสุด : 59.7351

คะแนนสูงสุด : 64.2000

8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขต ศูนย์รังสิต

รหัสหลักสูตร : 10050209211002A

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร

รับ : 36

สมัคร : 401

คะแนนต่ำสุด : 49.4999

คะแนนสูงสุด : 55.8276

2023-05-25T22:57:05Z dg43tfdfdgfd